Ζήτησα ἀπὸ τὸν Θεὸ


Ζήτησα ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ μοῦ δώσῃ δύναμη·
κι Αὐτὸς μοῦδωσε δυσκολίες, γιὰ νὰ τὶς ξεπεράσω.
Τοῦ ζήτησα σοφία·
κι Αὐτὸς μοῦδωσε προβλήματα νὰ μάθω νὰ λύνω.
Τοῦ ζήτησα οἰκονομικὴ ἄνεση·
κι Αὐτὸς μοῦδωσε νοῦ καὶ ἱκανότητα νὰ δουλεύω.
Τοῦ ζήτησα θάρρος·
κι Αὐτὸς μοῦδωσε κινδύνους νὰ ξεπεράσω
Τοῦ ζήτησα ἀγάπη·
κι Αὐτὸς μοῦδωσε προβληματικὰ ἄτομα νὰ βοηθῶ
Τοῦ ζήτησα χάρες·
κι Αὐτὸς μοῦδωσε εὐκαιρίες νὰ ἐκμεταλλευτῶ
Ἀπ’ ὅ,τι ζήτησα δὲν πῆρα τίποτα
—τίποτα ἀπ’ αὐτὰ ποὺ ἤθελα.
Πῆρα ὅμως τὰ πάντα —αὐτὰ ποὺ πραγματικὰ χρειαζόμουν
Ἡ προσευχή μου εἰσακούστηκε!

Πινακίδα στὸν Ἅγιο Γεώργιο Ξηροποτάμου Δράμας