1.6.20

Ἡ δωρεὰ τῆς «αἰώνιας νεότητας»Ὁ Ἕλληνας (τὸ Ἑλληνικὸ πνεῦμα) εἶναι ὁ μόνος στὸν ὁποῖον ἐδόθη ἡ δωρεὰ τῆς «αἰώνιας νεότητας»· γι’ αὐτό, ὅταν ὁ κόσμος ἦταν «παιδί», προσέβλεπε σ’ αὐτὸν μὲ θαυμασμὸ —ἢ καὶ μὲ ζηλοφθονία. Σήμερα ποὺ ὁ κόσμος γέμισε ρυτίδες καὶ ἀσθένειες τὸν βλέπει μόνον ζηλόφθονα καὶ μὲ ἕναν φυλακισμένο θαυμασμὸ ποὺ ἔγινε πληγή, καὶ γιὰ τὸν κόσμο καὶ γιὰ τὸν Ἕλληνα.

Μ. Καπουσίδης - ΑΝΑΝΤΙΛΕΚΤΑ


Οἱ Ἕλληνες δὲν ἀντἐγραψαν


Ὁ Ἑλληνισμὸς εἶναι ἕνα θαῦμα