23.2.20

Τρομερὰ ἐπικίνδυνος !Ὁ Ἄριστος ἔχει δικές του ἀρχὲς καὶ ἀξίες.
Ἐπιδιώκει στόχους διαφορετικούς.
Οἱ ἐνέργειές του εἶναι ἀνέλεγκτες ἔξωθεν.
Ἄρα, τρομερὰ ἐπικίνδυνος!


Γ. Γεωργαλᾶς
Ἄνοδος καὶ Πτώση τῶν Ἀστῶν, 1988