23.2.20

Τὸ τέλος τῆς αἰωνιότητας

Ἕνα σύστημα ποὺ ἐπιτρέπει στὸν ἄνθρωπο νὰ διαλέγῃ τὸ μέλλον του εἶναι μοιραῖο ν’ ἀπολήξῃ στὴν ἐκλογὴ —τῆς ἀσφάλειας καὶ τῆς μετριότητας. Ὅμως μὲ μιὰ τέτοια πραγματικότητα ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ φτάσῃ «τ’ ἄστρα».

Ἰσαὰκ Ἀσήμωφ, 
«Τὸ τέλος τῆς αἰωνιότητας» 
(The End of Eternity), 1955.