23.2.20

Τρομερὰ ἐπικίνδυνος !Ὁ Ἄριστος ἔχει δικές του ἀρχὲς καὶ ἀξίες.
Ἐπιδιώκει στόχους διαφορετικούς.
Οἱ ἐνέργειές του εἶναι ἀνέλεγκτες ἔξωθεν.
Ἄρα, τρομερὰ ἐπικίνδυνος!


Γ. Γεωργαλᾶς
Ἄνοδος καὶ Πτώση τῶν Ἀστῶν, 1988

Τὸ τέλος τῆς αἰωνιότητας

Ἕνα σύστημα ποὺ ἐπιτρέπει στὸν ἄνθρωπο νὰ διαλέγῃ τὸ μέλλον του εἶναι μοιραῖο ν’ ἀπολήξῃ στὴν ἐκλογὴ —τῆς ἀσφάλειας καὶ τῆς μετριότητας. Ὅμως μὲ μιὰ τέτοια πραγματικότητα ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ φτάσῃ «τ’ ἄστρα».

Ἰσαὰκ Ἀσήμωφ, 
«Τὸ τέλος τῆς αἰωνιότητας» 
(The End of Eternity), 1955.